Dávky a minimální mzda 2022


Životní a existenční minimum od 1.7.2022 1)

 

Částka životního minima2) v Kč za měsíc

 

jednotlivec 4620
1. dospělá osoba v domácnosti 4250
2. a další dospělá osoba v domácnosti 3840
nezaopatřené dítě do 6ti let věku 2360
nezaopatřené dítě 6-15 let 2900
nezaopatřené dítě 15-26 let 3320
Minimální mzda (od 1.1.2022) pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou: 16.200,- Kč

(při týdenní pracovní době 40 hodin) tj. 96,40 Kč/hod.
Nejnižší úrovně zaručené mzdy

(od 1.1.2022 pří týdenní pracovní době 40 hod.)
1. skupina prací 96,40 Kč/hod. (16200 Kč/měs.)
2. skupina prací 106,50 Kč/hod. (17900 Kč/měs.)
3. skupina prací 117,50 Kč/hod. (19700 Kč/měs.)
4. skupina prací 129,80 Kč/hod. (21800 Kč/měs.)
5. skupina prací 143,30 Kč/hod. (24100 Kč/měs.)
6. skupina prací 158,20 Kč/hod. (26600 Kč/měs.)
7. skupina prací 174,70 Kč/hod. (29400 Kč/měs.)
8. skupina prací 192,80 Kč/hod. (32400 Kč/měs.)
Cestovní náhrady
od 20.8.2022
výše stravného za každý kalendářní den pracovní cesty:
5-12 hod. 120 Kč
12-18 hod. 181 Kč
nad 18 hod. 284 Kč

náhrada za použití vlastního vozidla PH+sazba za 1 km jízdy

jednostopá vozidla a tříkolky 1,30 Kč
osobní silniční motorová vozidla 4,70 Kč

průměrné ceny PH

benzin 95 O  44,50 Kč za litr
benzin 98 O 51,40 Kč za litr
motorová nafta 47,10 Kč za litr
elektřina 6,00 Kč za kilowatthodinu
Náhrada mzdy
od 1.1.2022
 • poskytuje se prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény)
 • náleží pouze za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny (respektive za směny) a za svátky za které zaměstnanci jinak přísluší náhrada mzdy
 • výše se stanoví z průměrného hrubého hodinového výdělku zaměstnance

Redukční hranice:
1. redukční hranice 227,15 Kč (z ní 90%)
2. redukční hranice 340,55 Kč (60% z částky mezi 1. a 2. reduk. hranicí)
3. redukční hranice 681,10 Kč (30% z částky mezi 2. a 3. reduk. hranicí)
k částce nad 3. redukční hranicí se nepřihlíží – součtem těchto částek vzniká průměrný redukovaný hodinový výdělek (PRHV)

1.-14. pracovní den (směna) 60% z průměrného redukovaného hodinového výdělku (PRHV), tj. z max. 374,65 Kč/h

Nemocenské
od 1.1.2022
 • náleží od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti
 • výše se stanoví z denního vyměřovacího základu

Redukční hranice:
1. redukční hranice 1298 Kč (z ní 90%)
2. redukční hranice 1946 Kč (60% z částky mezi 1. a 2. reduk. hranicí)
3. redukční hranice 3892 Kč (30% z částky mezi 2. a 3. reduk. hranicí)
k částce nad 3. redukční hranicí se nepřihlíží – součtem těchto částek vzniká redukovaný denní vyměřovací základ

60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, tj. z max. 2141 Kč do 30. kalendářního dne,

66 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, tj. z max. 2141 Kč od 31. do 60. kalendářního dne,

72 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, tj. z max. 2141 Kč od 61. kalendářního dne

Ošetřovné
od 1.1.2022
 • umožňuje se přiznat při splnění stanovených podmínek při jedné potřebě ošetřování (péče) ošetřovné postupně dvěma osobám
 • poskytuje se prvních 9 kalendářních dnů, popř. 16 dnů u osamělého zaměstnance, který má v péči dítě do skončení povinné školní docházky

60 % za kalendářní den z denního vyměřovacího základu (z max. 2141 Kč)

Dlouhodobé ošetřovné
od 1.1.2022
 • nárok má pojištěnec (účast na nemocenském pojištění minimálně 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících), který dlouhodobě pečuje o nemocnou a především blízkou osobu v jedné domácnosti, což mu zabraňuje chodit do zaměstnání nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost
 • další podmínkou je, že ošetřovaná osoba musí být hospitalizována nejméně 7 dní v nemocnici s tím, že je předpokládána potřeba následné ošetřovatelské péče nejméně 30 dnů
 • poskytuje se nejdéle 90 kalendářních dnů a začíná prvním dnem vzniku potřeby dlouhodobé péče

60 % za kalendářní den z denního vyměřovacího základu (z max. 2141 Kč)

Peněžitá pomoc v mateřství
od 1.1.2022
 • při výpočtu této dávky a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se částka do 1. redukční hranice pro tyto dvě dávky počítá v plné výši - 100%
 • procentní sazba, kterou se stanovuje z redukovaného denního vyměřovacího základu denní výše peněžité pomoci v mateřství, činí 70% z max. 2271 Kč
 • poskytuje se maximálně 196 kalendářních dnů, popř. 259 kalendářních dnů pokud matka porodila více dětí současně
Otcovská poporodní péče ("otcovské")
od 1.1.2022
 • nárok má otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů
 • nástup nastává dnem, který si pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže takové dítě nedosáhlo 7 let věku
 • při výpočtu této dávky se částka do 1. redukční hranice počítá v plné výši - 100%
 • procentní sazba, kterou se stanovuje z redukovaného denního vyměřovacího základu denní výše otcovské, činí 70% z max. 2271 Kč
 • výplata náleží za dobu 7 kalendářních dnů bez přerušení
 • pro volno v zaměstnání využijí otcové rodičovskou dovolenou
Pojistné na sociální zabezpečení


důchodové (DP)


a nemocenské pojištění (NP)


a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (SPZ)
sazby pojistného z vyměřovacího základu

 

 • u zaměstnavatele: 24,8 %, z toho 2,1 % na NP, 21,5 % na DP a 1,2 % na SPZ
 • u zaměstnanců: 6,5 % na DP
 • u OSVČ: 29,2 % na DP a SPZ, z toho 28 % na DP a 1,2 % na SPZ a 2,1 % na NP (dobrovolné)
 • u osob dobrovolně účastných DP: 28 % na DP
Pojistné na zdravotní pojištění
 • OSVČ: 13,5 % z vyměřovacího základu (min. z částky 19459 Kč)
 • zaměstnanci: 4,5 % z vyměřovacího základu (min. z částky 16200 Kč)
 • zaměstnavatel: 9 % z vyměřovacího základu (min. z částky 16200 Kč)

Dávky SSP bez závislosti na výši příjmu

od 1.1.2020 (pro rok 2022 ke změně nedochází

Rodičovský příspěvek:
nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč (450 000 Kč pro rodiny s vícerčaty), nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.
Pro stanovení nároku a výše je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70% 30násobku denního vyměřovacího základu, rodič si může zvolit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku.
 Pokud však 70% 30násobku DVZ je nižší nebo rovno 10000 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 10000 Kč.

Pohřebné: 5000 Kč pouze v případě úmrtí nezaopatřeného dítěte nebo úmrtí rodiče nezaopatřeného dítěte, a to osobě, která pohřeb vypravila

Dávky SSP závislé na výši příjmu
od 1.7.2021 (pro rok 2022 ke změně nedochází)

Porodné:
nárok má žena při narození PRVNÍHO a DRUHÉHO dítěte, příjem rodiny nesmí přesáhnout 2,7 násobek životního minima rodiny, pro stanovení životního minima se započítává i narozené dítě/děti.

Hranice rozhodného příjmu (úplná rodina) v Kč měsíčně 1. dítě 23544 Kč u 2. dítěte 28863 Kč.

Porodné činí:

1. dítě - 13000 Kč
2. dítě - 10000 Kč


Přídavek na dítě:

 • nárok mají rodiny s příjmem do 3,4 násobku svého životního minima (za příjem se považuje i rodičovský příspěvek)
 •  na zvýšenou výměru přídavku mají nárok děti pracujících rodičů (alespoň jeden z rodičů musí mít příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či dávky nahrazující tento příjem)
Věk nezaopatř. dítěte v rodině Základní výměra přídavku Zvýšená výměra přídavku
do 6 let 630 Kč 1130 Kč
od 6 do 15 let 770 Kč 1270 Kč
od 15 do 26 let 880 Kč 1380 Kč

 

Příspěvek na bydlení: nárok má vlastník či nájemce bytu přihlášený k trvalému pobytu, jestliže 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem
viz https://bit.ly/2JwzW0m

  Životní minimum: je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb
  Existenční minimum je minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití (existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let).
  Náklady na bydleni životní ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení
2) Životní minimum je součet všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti
1) Existenční minimum 2980 Kč za měsíc na osobu